Årsstämma 2018

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 klockan 13.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm. Lättare förtäring serveras från och med klockan 12.15.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 maj 2018, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget per telefon till 0771-24 64 00 eller per post till Computershare AB, Att: SSM Holding ABs årsstämma, Box 610, 182 16 Danderyd.

Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 8 maj 2018. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid bolagsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska skriftligen utfärda en daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före bolagsstämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, nedan.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 8 maj 2018. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.