Årsstämma 2019

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902 (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 klockan 13.00 i projekt Tellus Towers visningslokal Tellusgången 3 (Telefonplan), 126 26 Hägersten, Stockholms kommun.

Lokalen är belägen i direkt anslutning till Telefonplans tunnelbanestation. Stämmodeltagare kommer ges möjlighet att få en visning av Tellus Towers innovativa och multifunktionella prototypbostad. Lättare förtäring serveras från och med klockan 12.15.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget per telefon till 0771-24 64 00 eller per post till Computershare AB, Att: SSM Holding ABs årsstämma, Box 610, 182 16 Danderyd.

Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 9 maj 2019. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid bolagsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska skriftligen utfärda en daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före bolagsstämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ssmlivinggroup.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB innan torsdagen den 9 maj 2019. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.