Bolagsordning

SSM Holding AB (publ) (556533-3902).

§ 1 Firma

Bolagets firma är SSM Holding AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska förvalta värdepapper och idka konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 30 100 000 kronor och högst 120 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 30 100 000 och högst 120 400 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter.

Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer och motsvarande antal suppleanter, eller ett och högst två registrerade revisionsbolag. Revisor och revisorssuppleanter, respektive huvudansvarig revisor, ska vara auktoriserad revisor.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska göra anmälan därom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
  (i) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10.  Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid extra bolagsstämma den 16 december 2016.