Bolagsstyrningsstruktur

SSM är ett svenskt publikt aktiebolag. SSM:s bolagsstyrning grundar sig på svensk lag, främst aktiebolagslagen (2005:551), bolagets bolagsordning, interna regler, föreskrifter och policyer, Svensk kod för bolagsstyrning samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.