September, 2017

SSM förstärker organisationen inom affärsutveckling med två nya medarbetare

SSM Holding AB (publ), Stockholmsregionens marknadsledande bostadsutvecklare inom prisvärda bostäder, stärker upp affärsutvecklingsteamet med ytterligare två erfarna affärsutvecklare. Martina Bergh kommer närmast från NAI Svefa och Sofia Bredberg från HSB Bostad. Båda börjar på SSM under september månad 2017.
Augusti, 2017

Fortsatt stark utveckling i en stabil marknad

Sammanfattning av andra kvartalet 2017 Nettoomsättningen ökade till 168,4 MSEK (130,1). Bruttomarginalen ökade till 19,7% (17,6). Rörelseresultatet minskade till 19,7 MSEK (33,7) och rörelsemarginalen uppg...
Juli, 2017

SSM etablerar JV-samarbete med Partners Group för utveckling av projekt till ett värde av 7,6 mdr SEK

SSM Holding AB (publ) har etablerat ett JV-samarbete med den globala förvaltaren Partners Group. Samarbetet omfattar projekten Tellus Towers, Järla Station samt Metronomen. Projektens sammanlagda värde efter färdigställande estimeras till cirka 7,6 mdr SEK med en planerad genomförandetid om fem år från avtalsdatum. Samarbetet bekräftar SSM:s uttalade JV-strategi samtidigt som SSM-koncernens finansieringskapacitet förstärks ytterligare. JV-samarbetet har etablerats genom ett nybildat holdingbolag som ägs till 50 procent vardera av SSM och Partners Group. Transaktionen beräknas för SSM:s del ge en positiv likviditetsmässig nettoeffekt om cirka 108 MSEK och en resultateffekt om cirka 106 MSEK för tredje kvartalet 2017.

SSM förvärvar ett nytt bostadsprojekt om cirka 150 bostäder i Sollentuna

SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren i Storstockholmsregionen inom yteffektiva och prisvärda bostäder, fortsätter att expandera sin verksamhet genom att förvärva ett bostadsprojekt i Rotebro (Sollentuna) av Galjaden Fastigheter AB. Projektet omfattar en total BOA om cirka 7 000 m2 vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 150 bostadsrätter. Initial köpeskilling uppgår till 25 MSEK, därutöver tillkommer köpeskilling efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Försäljningsstart är beräknad till tredje kvartalet 2019 och inflyttning förväntas kunna ske under senare delen av 2021.

SSM produktionsstartar 204 bostadsrätter efter en hög försäljningstakt i projekt Kosmopoliten

Efter bara två månaders försäljningsperiod har SSM uppnått en 80-procentig försäljningsgrad i bostadsprojektet Kosmopoliten som planeras i det attraktiva och framväxande bostadsområdet Kista Äng. Projektet har därmed produktionsstartats och en initial vinstavräkning har skett under andra kvartalet 2017. Tillträde till mark förväntas kunna realiseras under första kvartalet 2018 och därefter planeras en fysisk byggstart till inledningen av 2019. Inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021.
Juni, 2017
Maj, 2017

SSM påbörjar försäljningen av 109 yteffektiva bostadsrätter med hög grönytefaktor i nya urbana Roslags Näsby

Idag påbörjar SSM försäljningen av 109 yteffektiva bostadsrätter med egen balkong eller uteplats i det livfulla och urbana Roslags Näsby. Projektet som kallas för Platform West planerar för gemensamhetsytor i form av en takterrass och en grönskande innergård. Byggnaden kommer att vara certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och ha en hög grönytefaktor, vilket bland annat återspeglas via gröna tak samt sedumtak med solceller, klätterväxter på en fasad samt avfallskvarnar i samtliga bostäder.  En första inflyttning beräknas till slutet av 2020. 

SSM påbörjar försäljningen av 183 eftertraktade bostadsrätter i urbana och naturnära Väsjön, Sollentuna

SSM påbörjar i veckan försäljningen av 183 eftertraktade och yteffektiva bostadsrätter i det framväxande urbana och naturnära Väsjön i Sollentuna. Projektet som kallas för Sollentuna Hills, består av bostäder med egen balkong/fransk balkong eller egen uteplats. Inom ramen för projektet planeras även för tidsenliga gemensamhetsytor i form av en lummig innergård med utomhusspa, loungeyta och grillmöjligheter, samt bil- och cykelpool med en tillhörande cykelverkstad. Inflyttning beräknas till 2022.

SSM förvärvar ett nytt bostadsprojekt om cirka 175 bostäder i Akalla

SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren i Stockholmsregionen fortsätter att expandera sin verksamhet genom att förvärva ett bostadsprojekt i Akalla av D. Carnegie & Co AB. Projektet omfattar en total BOA om 9 000 m2, vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 175 bostadsrätter. Köpeskillingen uppgår till cirka 80 MSEK. Försäljningsstart är beräknad till 2019 med en förväntad inflyttning från och med 2021.

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperioden

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER ENLIGT SVENSK LAG.
April, 2017

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER ENLIGT SVENSK LAG.

SSM påbörjar försäljningen av 204 bostadsrätter med eftertraktade gemensamhetsytor i attraktiva Kista Äng

Idag påbörjar SSM försäljningen av 204 bostadsrätter i det attraktiva och framväxande bostadsområdet Kista Äng. Projektet, som är namngivet till Kosmopoliten, består av prisvärda och yteffektiva bostadsrätter med en BOA om 24-98 m², varav närmare 90 procent av bostäderna har en BOA om 30-65 m². Merparten av bostäderna har egen balkong eller uteplats, och framtida bostadsrättsinnehavare erbjuds även eftertraktade och tidsenliga gemensamhetsytor i form av utegym, utomhuspool, orangeri, stor cykelpakering, bilpool, laddningsstationer för elbilar samt kylrum för leverans av matkassar. Produktionsstart beräknas till 2019 med en förväntad inflyttning under senare delen av 2021.

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER ENLIGT SVENSK LAG.
Mars, 2017

SSM offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ REGISTRERINGAR ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

SSM förvärvar ett projekt i Stockholms kommun motsvarande cirka 260 bostadsrätter

SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren i Stockholmsregionen fortsätter att expandera sin verksamhet genom att förvärva ett ytterligare projekt i Stockholms kommun. Projektet, som kommer att drivas i egen regi, avser SSM att utveckla till cirka 260 bostadsrätter. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 500 MSEK och byggstart är planerad till 2018 med inflyttning under 2020.

Kommuniké från årsstämma 2017 i SSM Holding AB (publ)

Vid SSM Holding AB:s (publ) årsstämma den 14 mars 2017 beslöts bland annat om disposition av bolagets vinst, omval av styrelse, bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier, antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt antagande av principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

SSM:s årsredovisning för 2016 har publicerats

SSM:s årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats www.ssmlivinggroup.com. En engelsk version av årsredovisningen kommer att publiceras på samma webbplats omkrin...

SSM avser att noteras på Nasdaq Stockholm och genomföra en nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ REGISTRERINGAR ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Februari, 2017

SSM rekryterar Ulrica Thelin till en ny roll som produktutvecklare

SSM fortsätter att stärka sin organisation och investera i sitt populära kunderbjudande. Ulrica Thelin har anställts till en ny roll som produktutvecklare. Ulrica har tidigare jobbat som projektledare inom SSM:s marknadsavdelning och är idag försäljningschef på Genova Property Group. Ulrica börjar hos SSM i maj 2017.

Bokslutskommuniké 2016. 83% i vinstökning och fortsatt stark marknad

SSM har utvecklats kraftfullt under 2016 och det finns ett betydande momentum inom bolaget. Vi kan se tillbaka på ett år med 83 procent i vinstökning, en kraftig tillväxt i vår projektportfölj samtidigt som organisationen har förstärkts och anpassats för att motsvara bolagets nya och framtida behov.

Nya finansiella mål för bostadsutvecklaren SSM

SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren inom Stockholmsområdet i sin nisch med närmare 5 300 byggrätter i planeringsfas eller produktion, har antagit nya finansiella mål samt en ny utdelningspolicy. De nya målen syftar till att säkerställa en fortsatt stark och lönsam tillväxt tillsammans med ett långsiktigt värdeskapande. De följer även av bolagets förberedelser för en eventuell notering på Nasdaq Stockholm.
Januari, 2017