Ersättningar

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Vid årsstämma den 15 maj 2019 beslöts om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i SSM att gälla fram till årsstämman 2020.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättning och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i SSM. För närvarande finns det sju ledande befattningshavare i SSM, inklusive verkställande direktören.

Allmänt

SSM ska erbjuda ersättningar och andra anställningsvillkor som möjliggör för Bolaget att rekrytera, motivera och behålla ledande befattningshavare med sådan kompetens som Bolaget behöver för att genomföra sin strategi och uppnå verksamhetens mål. Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska vara övergripande principer för ersättning till ledande befattningshavare i SSM.

Ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och till denne rapporterande chefer som ingår i koncernledningen för koncernen. SSM:s ledande befattningshavare är för närvarande verkställande direktören, affärsutvecklingschef, avdelningschef projekt, chefsjurist, ekonomidirektör, finanschef samt chef kommunikation, hållbarhet & IR.

Ersättningar

Ersättningen till SSM:s ledande befattningshavare består av:

  • fast lön,
  • rörlig ersättning,
  • pension, och
  • andra sedvanliga förmåner.

Fast lön

Den fasta lönen ska grundas på marknadsmässiga förutsättningar och fastställas med hänsyn tagen till medarbetarens kvalitativa prestation. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år.

Rörlig ersättning

Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till medarbetares befattning och arbetsuppgifter. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Den rörliga ersättningen ska inkludera semesterersättning och vara pensionsgrundande. För verkställande direktören ska den rörliga ersättningen inte överstiga tolv månadslöner (beräknat på den fasta månadslönen). För övriga ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen inte överstiga fyra månadslöner (beräknat på den fasta månadslönen).

Den rörliga ersättningen baseras på utfall av koncernens rörelseresultat.

Rörlig kontant ersättning ska förutsätta uppfyllelse av definierade och objektivt mätbara mål som baseras på koncernens redovisade resultat före skatt.

Långsiktig rörlig ersättning i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i SSM ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämma. Sådana program ska vara prestationsbaserade, förutsätta en fortsatt anställning i koncernen och kräva en egeninvestering från deltagarna. Intjänandeperioden i programmet (alternativt tiden från avtalets ingående till dess en aktie får förvärvas) ska inte understiga tre år. Målet med incitamentsprogrammet ska vara att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och bolagets aktieägare samt att skapa långsiktigt aktieägarvärde.

Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte.

Pension

Bolaget tillämpar ITP-planen för samtliga anställda. Verkställande direktörens pension ska vara premiebaserad och baseras på den fasta lönen enligt vanligen förekommande principer.

Andra förmåner

För andra förmåner gäller att de ska utgöra ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen och motsvara vad som är normalt förekommande hos jämförbara aktörer.

Anställningens upphörande

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska en uppsägningstid om maximalt tolv månader gälla och vid uppsägning från befattningshavarens sida ska en uppsägningstid om maximalt sex månader gälla, förutom i förhållande till den verkställande direktören som ska ha en uppsägningstid om tolv månader. Inga avgångsvederlag ska förekomma.

Övrigt

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor. Styrelsen ska äga rätt att frångå föreslagna riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

Pension

Verkställande direktören har rätt till pensionsavsättningar motsvarande 30 procent av sin fasta månadslön och övriga ledande befattningshavare erhåller tjänstepensionsförmåner i enlighet med det tillämpliga kollektivavtalet mellan Sveriges Byggindustrier oc Ledarna/Sveriges Ingenjörer/Unionen.

Incitamentsprogram

Verkställande direktören är berättigad till en årlig bonus motsvarande två procent av ett underlag som baseras på bolagets rörelseresultat inklusive finansiella intäkter från dess delägda intressebolag. Bonusen kan som högst uppgå till tolv fasta månadslöner för det senaste bonusgrundande räkenskapsåret.

Koncernens övriga ledande befattningshavare deltar i ett bonusprogram inom ramen för vilket de har möjlighet att erhålla en årlig bonus upp till högst fyra månadslöner. Utfall av bonus beror på uppnåendet av vissa trösklar i relation till koncernens rörelseresultat.