Ersättningsutskott

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska ledamöter i ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Styrelsens ersättningsutskott utvärderar löpande de ledande befattningshavarnas ersättningsvillkor mot bakgrund av gällande marknadsvillkor. Utskottet bereder ärenden inom dessa områden för beslut i styrelsen.

Ersättningsutskottet består för närvarande av tre styrelseledamöter; Anders Janson (ordförande), Sheila Florell och Ulf Sjöstrand, vilka samtliga anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare. Utskottets ledamöter utses av styrelsen en gång per år.

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att:

  • Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
  • Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.
  • Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Ersättningsutskottet ska sammanträda minst två gånger per år.