Extra bolagsstämma 2021

På begäran av Amasten Fastighets AB (”Amasten”), som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (”SSM” eller ”Bolaget”), innehar omkring 97,5 procent av det totala antalet aktier och röster i SSM, kallas aktieägarna i SSM härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 januari 2021. Mot bakgrund av rådande pandemi genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte att finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen, genom ombud eller digitalt på bolagsstämman.