Finansiella mål

SSM antog under 2020 nya finansiella mål baserat på bolagets affärsplan för perioden 2020 – 2024. Målen och dess nivåer reflekterar bolagets strategiska inriktning om en ökad andel hyresrättsprojekt.

Bolagets finansiella mål och utdelningspolicy är enligt följande:

Rörelsemarginal >10 procent 
Genomsnittlig under en femårsperiod, dvs bedömd tid för omsättning av projektportföljen. Enskilda år kan påverkas av affärsmixen bostadsrätts- och hyresrättsprojekt.

Soliditet >40 procent
Avstämning sker per 31 december varje år.

Räntabilitet på eget kapital >15 procent
Genomsnittlig avkastning under en femårsperiod, dvs bedömd tid för omsättning av projektportföljen. Enskilda år kan påverkas av affärsmixen bostadsrätts- och hyresrättsprojekt.

Utdelningspolicy >30 procent av resultat efter skatt
Policyn antogs i samband med bolagets börsnotering 2017. Observera dock att ingen utdelning kommer att ske innan bolaget har återbetalat nuvarande utestående obligationslån.