Investeringskommitté

Enligt styrelsens arbetsordning har styrelsen inrättat en separat investeringskommitté.

Investeringskommittén består för närvarande av samtliga styrelseledamöter med Anders Janson som ordförande. Kommitténs ledamöter samt dess ordförande utses av styrelsen en gång per år.

Investeringskommitténs huvudsakliga uppgifter är att besluta om fastighets- och projektinvesteringar inom ramen för av styrelsen beslutad investeringsvolym. Styrelsens beslut ska förnyas efter varje investering, förvärv eller avyttring, genomförd inom det beslutade mandatet, samt vid varje ordinarie styrelsemöte.

Investeringskommittén ska sammanträda minst fyra gånger per år.