Revisionsutskott

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen ha ett revisionsutskott som består av minst två ledamöter. Utskottets ledamöter får inte vara anställda av bolaget och minst en ledamot ska ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Revisionsutskottet består för närvarande av fyra styrelseledamöter; Jonas Wikström (ordförande), Bo Andersson, Per Berggren och Anders Janson. Utskottets ledamöter samt dess ordförande utses av styrelsen en gång per år.

Revisionsutskottet har bland annat till uppgift att:

  • Övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet.
  • Med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering.
  • Hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll.
  • Informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft.
  • Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision.
  • Biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Revisionsutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per år.