Styrelse

Vid en extra bolagsstämma i SSM Holding AB den 4 januari 2021 beslutades att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Mikael Rånes, Per Jönsson, Hans Ragnarsson och David Svensson till nya styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Mikael Rånes.

Samtliga nya styrelseledamöter är anställda inom Amasten Fastighets AB (publ). Mikael Rånes är tillförordnad VD och förvaltningschef för Amasten, Hans Ragnarsson är vVD och CFO, Per Jönsson är ekonomichef och David Svensson är controller. www.amasten.se

Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare men ej till större aktieägare.