VD-ord

Ökad andel hyresrätter och vassare bostadsrättsprodukt till målgruppen

50% hyresrätter och vassare bostadsrättsprodukt till målgruppen

Bostadsmarknaden i Stockholm är fortsatt avvaktande, även om en viss stabilisering har skett under året, framförallt på andrahandsmarknaden. Under slutet av 2018 anpassade SSM sin strategi och bostadsprodukt för att möta målgruppens förändrade finansiella förutsättningar. Det utökade amorteringskravet samt bankernas interna kalkylräntor har försvårat möjligheten för många unga vuxna och enpersonshushåll att kunna köpa sin bostad.

Mot bakgrund av förändringen har SSM justerat den strategiska produktmixen, vilket innebär att vi i närtid och kommande år avser att öka produktionen av hyresrätter till 50 procent. En annan strategiskt viktig justering har varit att snabbt anpassa prisnivån i de projekt som är säljstartade till under 2,0 MSEK. Något vi har åstadkommit genom att rita om till mindre och ännu mer yteffektiva bostäder. Målsättningen framöver är att minst 90 procent av våra bostadsrätter ska kosta mindre än 2,0 MSEK. Under mitten av februari 2019 relanserade vi ett 70-tal omritade bostadsrätter i kombination med ett erbjudande om bidrag med halva kontantinsatsen. Responsen från kunderna har initialt varit positiv. Under 2018 har SSM tecknat 101 förhandsavtal, varav 38 stycken under fjärde kvartalet. Säljgraden för projekt i pågående produktion uppgick till 96,9 procent vid årets utgång.

Under året har SSM produktionsstartat bolagets två första hyresrättsprojekt, där avtal även har ingåtts om försäljning via forward funding av Täby Turf med 178 bostäder till bostadsbolaget Willhem, till ett försäljningspris om 473,0 MSEK. SSM har en attraktiv portfölj av hyresrätter och vi ser en fortsatt stark tillväxt på hyresrättsmarknaden till följd av de senaste tio årens konverteringar av hyresrätter till bostadsrätter tillsammans med planerade konverteringar av de kommunala bostadsbolagens bestånd i regionen.

God likviditet, sparprogram initierat för ökad lönsamhet i närtid

Rörelseresultat och rörelsemarginal utvecklades negativt under året, vilket framförallt kan förklaras med ett lägre bruttoresultat samt ökade projektkostnader. Förutom den ovannämnda anpassningen av bolagets kommersiella erbjudande har organisationen anpassats för att minska lönekostnaderna med -15,0 procent, motsvarande 14,0 MSEK under 2019. Under 2019 har även ett sparprogram initierats i syfte att minska OH-kostnaderna under 2019 med 50 procent, vilket motsvarar cirka 25,0 MSEK. Till följd av årets positiva kassaflöde är bolagets likviditet god, men även förändringarna inom projekten Bromma Boardwalk och Clustret har gynnat bolaget betydligt ur ett likviditetsperspektiv.

Relevant boendekoncept och byggrättsportfölj för fortsatt tillväxt

Det är min uppfattning att SSM med vårt boendekoncept, produktmix och byggrättsportfölj är rätt positionerad för fortsatt god tillväxt, något som även bekräftas av att samtliga 515 bostadsrätter som färdigställts under året är sålda och tillträdda. Under 2019 har vi som målsättning att påbörja produktion av 300 bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter, för att därefter årligen successivt öka till 1 500 bostäder under 2023. Slutligen vill jag lyfta det glädjande beskedet att Stadsbyggnadsnämnden i slutet av januari 2019 lämnade besked om fortsatt planarbete för Tellus Towers.

Mattias Roos
VD & koncernchef