VD-ord

SSM har utvecklats kraftfullt under 2016 och det finns ett betydande momentum inom bolaget. Vi kan se tillbaka på ett år med 83 procent i vinstökning, en kraftig tillväxt i vår projektportfölj samtidigt som organisationen har förstärkts och anpassats för att motsvara bolagets nya och framtida behov.

Helårets förbättrade rörelseresultat kan till största del förklaras av att fler projekt har drivits i egen regi. Rörelsemarginalen fortsätter att vara på en hög nivå och har under året överträffat bolagets finansiella mål.

Priserna på bostäder i Storstockholmsområdet har fortsatt att öka under året. Den rådande urbaniseringen och det makroekonomiska läget med en låg arbetslöshet i Stockholm, tillsammans med det underskott av bostäder som finns är gynnsamt för vår bransch och innebär en fortsatt stark efterfrågan på bostäder i Storstockholmsområdet.

SSM inleder 2017 med nya finansiella mål och en förnyad långsiktig affärsplan där vi har formulerat vår avsikt att årligen successivt utöka antal byggstarter för att under 2021 uppnå en nivå om 1 800 byggstarter per år. Under 2017 har vi som målsättning att påbörja produktionen av cirka 1 000 bostäder. De nya finansiella målen bekräftar vårt fortsatta fokus på lönsam tillväxt och god avkastning tillsammans med ett långsiktigt värdeskapande.

Mattias Roos
Verkställande direktör